Porada Zielarska

Cele Fundacji

Fundacja Wspierania Zdrowia „Zielarz Radzi”, została powołana przez Arkadiusza Ciołkowskiego, pełniącego również funkcje jej Prezesa.

1. Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie wiedzy na temat zasad prawidłowego i bezpiecznego stosowania naturalnych preparatów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych oraz przyprawowych;

 2. Promowanie znaczenia roślin leczniczych w terapiach pomocniczych chorób cywilizacyjnych;

 3. Promocja zachowań prozdrowotnych (ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej) wśród kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych;

 4. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zdrowej żywności oraz prawidłowych zasad odżywiania wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

 5. Promowanie znaczenia i roli rehabilitacji, jako jednego z najważniejszych elementów terapii osób po: udarach mózgu, zawałach mięśnia sercowego, złamaniach i urazach, zabiegach i operacjach, długotrwałych chorobach oraz po leczeniu onkologicnzym;

 1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich;

 2. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej i postaw ekologicznych we wszystkich grupach wiekowych;

 3. Działalność kulturalno-oświatowa w zakresie wspierania oraz promowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;

 4. Promowanie kultury fizycznej i sportu, również wśród osób starszych oraz dzieci
  i młodzieży;

 5. Popularyzacja kultury, sztuki oraz tradycji poprzez propagowanie turystyki indywidualnej i grupowej, we wszystkich grupach wiekowych;

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Prowadzenie szkoleń, wykładów, kursów oraz warsztatów i prelekcji, adresowanych do osób z różnych grup wiekowych i społecznych;

b. Edukację prozdrowotną z uwzględnieniem kształtowania prawidłowych nawyków szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym m.in. poprzez programy: „Zdrowie na łące i na talerzu”, „Przyprawy dla zdrowia i smaku”, oraz poprzez działalność wydawniczą;

c. Organizowanie spotkań i warsztatów w instytucjach kultury (muzea, świetlice wiejskie, itd.) oraz w placówkach oświatowych;

d. Organizowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu:

- promowanie zdrowego stylu życia,
- promowanie poszanowanie środowiska naturalnego,
- propagowanie znaczenia roślin leczniczych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
- propagowanie znaczenia roślin leczniczych w terapiach pomocniczych;

e. Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży;

f. Prowadzenie działalności publicystycznej oraz informacyjnej, poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz materiałów audiowizualnych;

g. Działalność informacyjną w postaci prowadzenia strony internetowej, bloga internetowego oraz kanału audiowizualnego na platformie www.youtube.com.

h. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami pozarządowymi
w zakresie objętym celami Fundacji

i. Organizowanie wolontariatu;

j. Wszelkie inne przedsięwzięcia zmierzające do pełnej realizacji celów statutowych.

 1. Powyższe realizacje mogą mieć formę działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony