Porada Zielarska

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

poradazielarska.pl

 

 1. Właścicielem serwisu poradazielarska.pl jest PHU LAWENDA Renata Stono - Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69; zwana w dalszej części Regulaminu Właścicielem lub Administratorem

 2. Poniższy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego poradazielarska.pl,

 3. Usługi w serwisie poradazielarska.pl o których mowa w ust.2 obejmują:

Część A:

  1. udostępnianie materiałów publikowanych w serwisie Gabinetu Porad Zielarskich poradazielarska.pl

  2. zapisanie się na wizytę online lub stacjonarną

  3. zakup porady zielarskiej w formie on-line

I
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
(CZĘŚĆ A)

§ 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

 1. Definicje:

  1. Administrator/Właściuciel – PHU LAWENDA Renata Stono - Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Gabinetu Porad Zielarskich poradazielarska.pl poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie oraz umożliwiający zapisanie się teleporadę lub wizytę stacjonarną oraz zakup porady zielarskiej w formie on-line,

  2. Serwis poradni dietetycznej (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora,

  3. Zielarz – pracownik PHU LAWENDA Renata Stono - Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, dysponujący uprawnieniami zielarza – fitoterapeuty, świadczący usługi porad w Gabinecie Porad Zielarskich,

  4. Gabinet Porad Zielarskich (Gabinet) – Gabinet Porad Zielarskich prowadzony przez Administratora, którego oferta udostępniana jest pod adresem poradazielarska.pl

  5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,

  6. Formularz kontaktowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Użytkownikowi wiadomości do Zielarza,

  7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz „Porada online” umożliwiający Użytkownikowi przesłanie danych umożliwiających przygotowanie przez Zielarza porady w formie pisemnej, przekazanej Użytkownikowi na adres e-mail lub wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  8. Rezerwacja on-line – dostępny na stronie Serwisu kalendarz interaktywny, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w wybranym terminie na wybraną usługę: poradę stacjonarną (realizowaną w Gabinecie Porad Zielarskich, ul. Kopernika 6, 46-320 Praszka) lub teleporadę (realizowaną w formie tradycyjnego połączenia telefonicznego, połączenia przez komunikator Watssup lub Google Meet) oraz jego realizację,

  9. Porada zielarska (zwana dalej również Usługą) – konsultacja w zakresie doboru preparatów ziołowych przygotowywana przez Zielarza w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika w Formularzu zamówienia lub realizowana na wizycie stacjonarnej lub teleporadzie w oparciu o bezpośrednią rozmowę z Użytkownikiem,

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:

  1. Korzystania z materiałów publikowanych w serwisie Gabinetu Porad Zielarskich poradazielarska.pl

  2. Zapisaniu się na wizytę online lub stacjonarną

  3. Zakup porady zielarskiej w formie on-line

 3. Administrator świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin poradazielarska.pl

 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, będą one rozstrzygane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

 2. Użytkownik może korzystać z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, transmitować lub wykorzystywać w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na Serwisie, co jest zgodne z postanowieniami prawa - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Do korzystania z Serwisu konieczne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa posiadanie konta poczty elektronicznej oraz posiadanie telefonu w przypadku opcji teleporady (telefoniczna, Watssup).

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej poradazielarska.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

 3. Właściciel Serwisu i jednocześnie Administrator jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Zielarzem i ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści oraz nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy.

 4. ZAPISY NA WIZYTĘ ONLINE

  1. Użytkownik może umówić się na:
   a) wizytę stacjonarną w Gabinecie Porad Zielarskich,
   b) teleporadę
   po wybraniu terminów w zakładce "Rejestracja on-line".

 5. ZAKUP USŁUG

  1. Usługi w wykonuje Zielarz, który posiadając odpowiednie kwalifikacje jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi oraz za ewentualne konsekwencje zdrowotne Porady Zielarskiej.

  2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania porady zielarskiej.

  3. Porada zielarska przeznaczona jest wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie może być przez niego przekazywany osobom trzecim.

  4. Użytkownik składa zamówienie poprzez dostępny na stronie Formularz. W celu prawidłowego opracowania porady zielarskiej niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie Formularza zamówienia.

  5. Zielarz ma możliwość odmówienia wykonania Usługi, gdy jej przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. W takich przypadkach Administrator poinformuje o odmowie wykonania Usługi oraz dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.

  6. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia Użytkownik, proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

  7. W Serwisie mogą być organizowane promocje, przyznawane rabaty na wybrane Usługi z oferty Poradni. O zasadach dotyczących promocji i udzielanych rabatów decyduje Administrator, podając je do wiadomości publicznej na stronie poradazielarska.pl.

  8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail i/lub sms.

  9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail i/lub sms, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.

  10. Rozpoczęcie usługi następuje na trzeci dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Do tego momentu Użytkownik ma prawo rezygnacji z usługi.

  11. Teleporada realizowana jest w terminie wyznaczonym przez Użytkownika a rezygnacja jest możliwa do 24 godzin przed ustalonym przez Użytkownika terminem. W takich przypadkach Administrator poinformuje o odmowie wykonania Usługi oraz dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.

  12. Porada stacjonarna w Gabinecie Porad Zielarskich realizowana jest w terminie wyznaczonym przez Użytkownika a rezygnacja jest możliwa również bezpośrednio przed ustalonym przez Użytkownika terminem.

  13. Czas realizacji Zamówienia na poradę on-line wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

  14. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Użytkownik pomimo wezwania nie dokonał płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia.

  15. Ceny podane w Serwisie Poradni dietetycznej wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy porady przez Pocztę Polską za pobraniem.

  16. O całkowitej kwocie Zamówienia Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

  17. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).

 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowaną poradę zielarską przygotowaną według przesłanych przez Użytkownika informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego potrzeb, prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.

  2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zielarzradzi.pl.

 3. Reklamacja musi zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

 4. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Gabinetu Porad Zielarskich poradazielarska.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

 2. Zabrania się zewnętrznym podmiotom pobierania treści z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

II
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest PHU LAWENDA Renata Stono - Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem mailowo kontakt@zielarzradzi.pl lub tradycyjnie na powyższy adres.

 3. Celem zbierania danych jest wyłącznie świadczenie Usług.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie ona zrealizowana.

 6. Dane udostępnione przez Kupującego/Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom..

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§2 PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

 3. Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji.

 6. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 7. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 8. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku pozostałych Użytkowników sądy właściwe dla siedziby Administratora.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.202 r..

UWAGI DODATKOWE.

 1. Formularz obejmuje: dane osobowe, informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, kuracji wspomagających leczenie oraz innych informacji niezbędnych do przygotowania Porady Zielarskiej.

 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, nie zostaną też udostępnione osobom trzecim.

 3. Przygotowanie Porady / Konsultacji Zielarskiej może wymagać konsultacji telefonicznej. Użytkownik zgadzając się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, godzi się w szczególnych przypadkach na kontakt telefoniczny związany z przygotowaniem Porady / Konsultacji Zielarskiej.

 4. Numer telefonu podany przez Użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu dotyczącego przygotowania Porady / Konsultacji Zielarskiej, nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych, nie zostanie też udostępniony osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 11.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje – w tym dane osobowe – umieszczone w formularzu.

 6. Użytkownik przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność związaną z prawidłowym lub nieprawidłowym uzupełnieniem wymaganych danych

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwych danych osobowych (adres e-mail, numer telefonu), co uniemożliwi przesłanie Porady Zielarskiej.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych dotyczących choroby, np. ukrycia dodatkowych schorzeń czy nie podania spisu przyjmowanych leków, co może skutkować niewłaściwym przygotowaniem Porady / Konsultacji Zielarskiej.

 9. W Formularzu jednorazowo może zostać opisany tylko jeden przypadek chorobowy lub może zostać złożone jedno zapytanie.

 10. W przypadku złożenia zapytania dotyczącego kilku przypadków Zielarz przygotuje poradę dotyczącą wyłącznie jednej osoby, opisanej w formularzu jako pierwsza.

 11. W przypadku podejrzenia, że opisany przypadek jest bezpośrednio zagrożeniem dla życia (ostre bóle, utraty świadomości, podejrzenie krwawień wewnętrznych, itd.) Zielarz w oparciu o posiadane informacje przekaże dane osobowe osoby chorej placówce medycznej pod numer 112.

Przesyłanie treści:
- niezgodnych z prawem,
- sprzecznych z dobrymi obyczajami
- zachęcających do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem,
- naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste,
jest zabronione.

Powyższe działanie zostanie zgłoszone do odpowiednich Instytucji.

 

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony