Porada Zielarska

Kodeks Etyki Zielarskiej

KODEKS ETYCZNY ZIELARZA - FITOTERAPEUTY

Wdzięczny moim nauczycielom za wszelką wiedzę, z wielkim szacunkiem odnoszę się do tytułu zielarza-fitoterapeuty i zobowiązuje się: 

1. Szanować prawa oraz godność każdego człowieka.
 
2. Przestrzegać przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Uczciwie udzielać porad i konsultacji zielarskich.
 
4. Ponosić odpowiedzialność zarówno prawną, zawodową jak i moralną za udzielane porady i konsultacje 
zielarskie. 

5. Współuczestniczyć w rozwoju wiedzy z zakresu ziołolecznictwa i fitoterapii. 


Ponadto jestem świadom, że:

Działalność zielarza-fitoterapeuty to świadome i zgodne z jego wiedzą oraz najlepszymi intencjami udzielanie 
profesjonalnych porad i konsultacji z zakresu ziołolecznictwa.

Podczas przygotowywania porady/konsultacji zielarskiej zielarz-fitoterapeuta, stawia zawsze dobro człowieka 
ponad wszystkie inne dobra i dokłada wszelkich starań by pomóc w problemach, które są podstawą 
porady/konsultacji zielarskiej. 

Działalność zielarza-fitoterapeuty odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniejszego rozpoznania lekarskiego i 
niedopuszczalne, zarówno ze względów prawnych jak i etycznych - jest podejmowanie prób samodzielnej diagnozy ze strony zielarza-fitoterapeuty. 

Działalność zielarza-fitoterapeuty nie może w żadnym wypadku być działaniem na szkodę ludzkiego zdrowia lub życia ani być prowadzona niezgodnie w dostępną wiedzą z zakresu fitoterapii. 

Obowiązkiem zielarza-fitoterapeuty jest ciągły rozwój zawodowy i osobisty, bowiem jego kwalifikacje 
muszą wynikać z aktualnego poziomu wiedzy z zakresu fitoterapii i ziołołecznictwa. 

Obowiązkiem zielarza-fitoterapeuty jest poszanowanie prawa osób zgłaszających się na porady/konsultację 
zielarskie w zakresie ich godności osobistej oraz prywatności. 

Zielarz - fitoterapeuta nie może ujawniać osobom postronnym żadnych informacji na temat osób zgłaszających się na porady/konsultacje zielarskie bez jego zgody lub wiedzy. 

Zielarz - fitoterapeuta nie może w żadnym przypadku nakłaniać osób zgłaszające się na porady/konsultację 
zielarskie na rezygnację z leczenia zaleconego przez lekarza prowadzącego ani sugerować rezygnacji/odstawienia leków zapisanych przez lekarza prowadzącego.

Zielarz - fitoterapeuta nie może, nawet na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej się na poradę/konsultację 
zielarską, wykraczać poza swoje kompetencje i umiejętności a w przypadku, gdy świadczenie usługi wykracza poza jego możliwościami, ma on obowiązek poinformować o tym osobę zgłaszającą się na poradę/konsultację zielarską.

Zielarz - fitoterapeuta stosuje wyłącznie preparaty, uznane i zweryfikowane przez naukę i znajdujące swoje 
odniesienie w oficjalnie uznawanej fitoterapii. 

Zielarz - fitoterapeuta ma pełne prawo odmówić udzielenia porady/konsultacji zielarskiej jeśli uważa, że jest 
to niezgodne z uznawanymi normami etycznymi, nie ma pokrycia w obecnym stanie wiedzy lub - zgodnie z jego 
wiedzą i doświadczeniem - może wyrządzić szkodę osobie, która zgłosiła się na poradę/konsultację zielarską. 

Zielarz - fitoterapeuta musi szanować swój zawód, by chronić jego status.

Zielarz-fitoterapeuta musi postępować tak, by budzić zaufanie, które przenosi się na ogólny odbiór dziedziny, 
którą się zajmuje. 

Zielarz - fitoterapeuta współpracuje w miarę możliwości z lekarzem prowadzącym osoby zgłaszające się po 
poradę/konsultację zielarską oraz zachęca je do konsultowania swoich zaleceń z lekarzem prowadzącym. 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony