Porada Zielarska

Regulamin

REGULAMIN USŁUG (PORAD / KONSULTACJI ZIELARSKICH) ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia wspólne

1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
a. Usługa - usługa Porad / Konsultacji Zielarskich świadczona drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu;

b. Zielarz - podmiot udzielający Porad Zielarskich; magister Arkadiusz Ciołkowski, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, zielarz-fitoterapeuta – kod zawodu Min. Pracy 323012, Dane rejestrowe: P.H.U. „Zielarz Polski” Arkadiusz Ciołkowski, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69

c. Formularz - Formularz na stronie internetowej, w którym Użytkownik musi uzupełnić dane, konieczne do udzielenia Porady / Konsultacji Zielarskiej;

d. Platforma - aplikacja pod adresem www.porada-zielarska.pl, umożliwiająca świadczenie Usług;
e. Regulamin - niniejszy Regulamin;
f. Użytkownik - osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, nie pozbawiona zdolności do czynności prawnej,

2. Do Regulaminu zastosowanie mają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie www.porada-zielarska.pl, co zezwala wszystkim osobom zainteresowanym na zapoznanie się w dowolnym momencie z jego treścią.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną tj. po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma poradę drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail, a sama porada / konsultacja zielarska jest płatna za przedpłatą w systemie DotPay.

5. Użytkownik musi posiadać świadomość, że Porada / Konsultacja Zielarska w żaden sposób nie może zastąpić konsultacji z lekarzem-specjalistą, wpłynąć na całokształt leczenia czy też być podstawą do rezygnacji z leków lub innych sposobów leczenia (np. fizjoterapii) zaleconych przez lekarza-specjalistę.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

II. Regulamin Platformy

 1. Porady i Konsultacje zielarskie są płatne za przedpłatą w systemie DotPay..

 2. Skorzystanie z Porady lub Konsultacji Zielarskiej wymaga wypełnienia formularza oraz potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu ora dokonaniawpłaty poprzez system DotPay.

 3. Formularz obejmuje: dane osobowe, informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, kuracji wspomagających leczenie oraz innych informacji niezbędnych do przygotowania Porady Zielarskiej.

 4. Użytkownik wypełnia formularz w formie elektronicznej, w takiej też formie zostanie wysłana Porada / Konsultacja Zielarska na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, nie zostaną też udostępnione osobom trzecim.

 6. Przygotowanie Porady / Konsultacji Zielarskiej może wymagać konsultacji telefonicznej. Użytkownik zgadzając się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, godzi się w szczególnych przypadkach na kontakt telefoniczny związany z przygotowaniem Porady / Konsultacji Zielarskiej.

 7. Numer telefonu podany przez Użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu dotyczącego przygotowania Porady / Konsultacji Zielarskiej, nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych, nie zostanie też udostępniony osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 19.

 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje – w tym dane osobowe – umieszczone w formularzu.

 1. Użytkownik przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność związaną z prawidłowym lub nieprawidłowym uzupełnieniem wymaganych danych

 1. Zielarz nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwych danych osobowych (adres e-mail, numer telefonu), co uniemożliwi przesłanie Porady Zielarskiej.

 1. Zielarz nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych dotyczących choroby, np. ukrycia dodatkowych schorzeń czy nie podania spisu przyjmowanych leków, co może skutkować niewłaściwym przygotowaniem Porady / Konsultacji Zielarskiej.

 1. Formularz Porad Zielarskich dostępny jest w formie ciągłej – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - i nie jest objęty ograniczeniami związanymi z dniami wolnymi oraz Świętami.

 1. Usługa Porady Zielarskiej wykonana będzie w najbliższym terminie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wypełnienia formularza.

 1. Zielarz zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usługi, np. w przypadku zdarzeń losowych.

 1. Porady / Konsultacje Zielarskie są płatne za przedpłatą w systemie DotPay.. Koszt Konsultacji wynosi 35 złoty, natomiast koszt Porady to 100 zloty. Podane kwoty są kwotami brutto.

 1. Zielarz nie udziela darmowych konsultacji ani porad.

 1. W Formularzu jednorazowo może zostać opisany tylko jeden przypadek chorobowy lub może zostać złożone jedno zapytanie.

 1. W przypadku złożenia zapytania dotyczącego kilku przypadków Zielarz przygotuje poradę dotyczącą wyłącznie jednej osoby, opisanej w formularzu jako pierwsza.

 1. W przypadku podejrzenia, że opisany przypadek jest bezpośrednio zagrożeniem dla życia (ostre bóle, utraty świadomości, podejrzenie krwawień wewnętrznych, itd.) Zielarz w oparciu o posiadane informacje przekaże dane osobowe osoby chorej placówce medycznej pod numer 113.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usługi a także przesyłu danych, Zielarz zleci administrację strony internetowej profesjonalnej firmie, podejmując tym samym wszelkie środki bezpieczeństwa, w szczególności techniczne.

 1. Zielarz natychmiast powiadomi na Platformie o braku możliwości udzielania Porad / Konsultacji Zielarskich wraz z podaniem przyczyn oraz przypuszczalnego terminu wznowienia usługi.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania pytań, uwag oraz wnoszenia reklamacji w związku ze świadczoną Usługą.

 1. Treść reklamacji oprócz powodu reklamacji musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację.

 1. Zielarz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim nie objętym Usługą, a powstałym w wyniku korzystania z Usługi, np. przekazanie Porady Zielarskiej osobie stosującej inny zestaw leków niż osoba, której świadczona była Usługa.

 1. Platforma zawiera treści chronione prawami autorskimi.

UWAGA:

Przesyłanie treści:
- niezgodnych z prawem,
- sprzecznych z dobrymi obyczajami
- zachęcających do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem,
- naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste,
jest zabronione.

Powyższe działanie zostanie zgłoszone do odpowiednich Instytucji.

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony